neutral

Služby

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. jsou středně velká vodohospodářská společnost provozující vodovody a kanalizace převážně na území bývalého okresu Havlíčkův Brod.

 Práce a činnost při provozu vodovodů

 • Revize těsnosti potrubí,
 • vyhledávání a odstraňování  poruch na vodovodním potrubí,
 • odvzdušňování, odkalování a desinfekce vodovodních potrubí,
 • zajištění provozu čerpacích stanic a úpraven vody podle provozních řádů,
 • čištění vodojemů,
 • desinfekce vody,
 • provádění vodovodních přípojek,
 • montáže vodoměrů,
 • náhradní zásobování pitnou vodou.

 

 Práce a činnosti při provozu kanalizací

 • Provoz čistíren odpadních vod,
 • čištění kanalizací a kanalizačních přípojek,
 • odstraňování ucpávek potrubí,
 • kontrola, čištění a údržba všech objektů na kanalizačních sítích,
 • odstraňování poruch a havárií,
 • provádění kanalizačních přípojek,
 • navrtávky kanalizačních potrubí,
 • podnikání v oblasti nakládání s odpady - vyvážení žump a septiků, likvidace některých druhů odpadu a biologických kalů z ČOV.
 

 Analýzy vod, kalů a desinfekce vody

Vodohospodářské laboratoře, které analyzují pitnou, surovou, podzemní a odpadní vodu. Pracoviště jsou akreditovaná, což znamená povinnost poskytnout služby akceptovatelné zákazníky a orgány využívajícími výsledky zkoušek, zajistit stálý soulad s požadavky zákazníka a pravidly akreditace formulovanými platnou legislativou a flexibilně a dynamicky rozvíjet ucelený systém jakosti laboratoře.

 

 Montážní práce a doprava

Přeprava a dovoz materiálů, dovoz pitné vody speciální autocisternou, zemní práce, protklaky, do průměru 80 mm, vrtání betonových konstrukcí do průměru 300 mm, sekání travnatých ploch dálkově řízenou svahovou sekačkou.

 

 Energie z obnovitelných zdrojů

Jsme vyrobcem elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Na Čistírně odpadních vod v Havlíčkově Brodě provozujeme 2 kogenerační jednotky na spalování bioplynu, které kombinovaně vyrábí elektrickou energii a teplo. Celkový výkon kogeneračních jednotek je 300 kW elektrické energie, která je využívána především pro vlastní spotřebu, částečně je i dodávána do sítě.

Na stejném místě byla v roce 2010 úspěšně zprovozněna fotovoltaická elektrárna o celkovém výkonu 0,54 MWp, která dodává veškerou elektrickou energii do rozvodné sítě. Fotovoltaické panely jsou rozmístěny na střechách technologických objektů a volných plochách.

Další fotovoltaickou elektrárnu jsme ve stejném roce pořídili i na čerpací stanici v Hulicích. Jedná se o unikátní, patentově chráněné technické řešení, sloužící k čerpání pitné vody. Elektrárna pracuje v tzv. ostrovním provozu, tedy bez napojení na síť elektrické energie. Jako jeden z partnerů 3-členného konsorcia jsme s tímto projektem „Voda ze slunce“ zvítězili v prestižní soutěži pořádané Business Leaders Forum Prince Charlese a z rukou ministra životního prostředí ČR obdrželi za tento produkt 1. místo v celostátní soutěži Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2011. V současné době se podílíme na aktivitách spojených s možným uplatněním tohoto projektu na dalších trzích v i mimo EU.

 

 Inženýrská a projektová činnost

Příprava a realizace staveb v oboru vodovodů a kanalizací, včetně:

 • uvádění do provozu,
 • vypracování žádosti a potřebných dokladů pro státní podporu a jednání se Státním fondem životního prostředí,
 • organizace výběru zhotovitelů staveb,
 • pasporty stávajících vodovodů a kanalizací,
 • všechny stupně dokumentace staveb vodovodů a kanalizací,
 • zpracování provozních řádů staveb vodovodů a kanalizací.

Geografický informační systém (GIS)

Zákresy sítí do situace, výkresy sítí, poradenská a informační činnost.

Obchodní činnost

Prodej vodovodních a kanalizačních materiálů. Nabídka prodeje vodárenských výrobků v konsignačních skladem firem HAWLE a VOD-KA.

Zákaznický informační portál https://zportal.vakhb.cz  - připravuje se ...

Kam dál?