neutral

O nás

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod byla založena 1.11.1993 Fondem národního majetku České republiky na základě privatizačního projektu s.p. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Základní kapitál společnosti činí 873 979 000,-Kč. Většinovým vlastníkem společnosti jsou města a obce z regionu, které drží více než 80% akcií.

Předmět podnikání společnosti

  • Provozování vodovodů a kanalizací,
  • zemní práce prováděné stroji,
  • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
  • nákup a prodej zboží, vyjma předmětů vyhražených živnostenským zákonem,
  • zemědělská výroba.

Pitná voda

Společnost provozuje 708 km vodovodní sítě, 14 827 ks vodovodních přípojek v délce 162 km. Zásobuje 69 tis.obyvatel okresu Havlíčkův Brod, částečně i Pelhřimov a Kutná Hora.

Odpadní voda

Společnost provozuje 162 km kanalizační sítě, 7 489 ks kanalizačních přípojek v délce 51 km a 9 čistíren odpadních vod v Havlíčkově Brodě, Chotěboři, Světlé nad Sázavou, Ledči nad Sázavou, Golčově Jeníkově, Přibyslavi, Hněvkovicích, Kožlí a Bílku u Chotěboře s celkovou denní kapacitou 109 tis. m3.

Podnikatelská filozofie společnosti

Kvalitní služby

Základní podnikatelskou činností je služba veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Vždy usilujeme o kvalitní a hodnotné služby.

Ochrana životního prostředí

Snažíme se, aby se naše veškerá činnost vyznačovala citlivým přístupem k životnímu prostředí, respektujícím příslušné zákony, nařízení a řídícím se poznatky moderní vědy. Jsme toho názoru, že při hospodaření s vodou, jako s nejcennějším přírodním zdrojem je nutno minimalizovat ztráty ve všech okamžicích jejího využití a že je naší povinností usilovat o její navrácení do přírodního koloběhu v co nejčistší formě.

Moderní technologie

Snažíme se zavádět do naší činnosti nejnovější poznatky v oboru, které vedou ke snižování nákladů a zlepšování kvality našich produktů.

Komunikace s veřejností

Snažíme se vždy informovat naše zákazníky a širokou veřejnost o závažných otázkách v oblastech zásobení vodou a kanalizací. Seznamujeme je s plánováním nových zařízení a s tvorbou cen za poskytované služby. 

Získání certifikátu integrovaného systému řízení IMS

Významnou událostí v roce 2011 byla příprava na získání certifikátu integrovaného systému řízení IMS podle norem ISO, která byla na sklonku roku korunována jeho úspěšným dokončením. Zavedli jsme systém řízení managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 (QMS), environmentu dle normy ČSN EN ISO 14001: 2005 (EMS) a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN EN OHSAS 18001:2008 (BOZP). Věříme, že to přinese další zkvalitnění našich služeb, zvýšení konkurenceschopnosti i nalezení dalších rezerv ve společnosti.

Kam dál?