neutral

Podnikatelská filozofie společnosti

Základní podnikatelskou strategii, založenou na solidaritě jednotné ceny vody, spolufinancování investic, rozšiřování našeho infrastrukturního a provozního majetku, zlepšování služeb našim odběratelům a efektivním a měřitelném zvyšování přidané hodnoty našim akcionářům, lze shrnout do těchto základních bodů:

Kvalitní a spolehlivé služby veřejnosti

Smyslem a základním posláním naší existence a hlavní náplní naší činnosti je služba veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Na všech úrovních společnosti usilujeme o kvalitní a stále se lepšící služby našim zákazníkům za co nejnižší ceny. Kvalita služby zákazníkovi ve všech jejích parametrech je skutečnou prioritou naší společnosti.

Informovanost veřejnosti

Vždy informujeme naše zákazníky a širokou veřejnost o závažných otázkách v oblastech zásobování vodou a kanalizací. Seznamujeme je s plánováním nových zařízení, s tvorbou cen za poskytované služby a zároveň nasloucháme našim zákazníkům a snažíme se neprodleně řešit všechny jejich připomínky.

Citlivý vztah k životnímu prostředí

Ve vztahu k životnímu prostředí se naše činnost vyznačuje citlivým přístupem, který respektuje příslušné zákony a nařízení a řídí se poznatky moderní vědy. Jsme toho názoru, že při hospodaření s vodou, jako s nejcennějším přírodním zdrojem, je nutno minimalizovat ztráty ve všech okamžicích jejího využití a že je naší povinností usilovat o její navrácení do přírodního koloběhu v co nejčistší formě. Ve srovnání měřitelných ztrát vody a kvality vod vypouštěných jsme velmi dobrou firmou v rámci ČR.

Zodpovědné hospodaření s majetkem

Vlastní i svěřený majetek provozujeme s odpovídající, plánovanou měřitelnou péčí, patřičnou úrovní údržby, při maximálním snižování provozních nákladů. Máme nastaveny mechanizmy osobní odpovědnosti příslušných zaměstnanců.

Využívání dostupných technologií

Snažíme se zavádět do naší činnosti nejnovější poznatky v oboru, které vedou ke snižování nákladů a zlepšování kvality našich produktů.

Uspokojování oprávněných zájmů akcionářů

Mimo všech priorit služby zákazníkům, péče o stav a rozvoj infrastruktury a dalších, je naší významnou prioritou uspokojování oprávněných vlastnických i ekonomických zájmů akcionářů. Naší filozofií i povinností je maximalizovat přidanou hodnotu na každou akcii i ekonomické výsledky, při současné minimalizaci cen, růstu produktivity a efektivity hospodaření.

Smíšený model provozování

Ve vlastnické struktuře zachovat smíšený model, tj. provozování vlastního infrastrukturního majetku, který považujeme pro hlavní obory naší činnosti za optimální a ekonomicky nejvýhodnější, při zachování společnosti ve většinovém vlastnictví měst a obcí.