neutral

Nutná aktualizace smluv s vodárenskou společností

Pohlídejte si aktualizaci uzavřené smlouvy s vodárenskou společností.

 

V souvislosti s novelou zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,

která vstoupila v platnost 1. 1. 2014, je třeba veškeré starší smlouvy aktualizovat do 31. 12. 2023.

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod uzavřená s odběrateli musí, v souladu

s výše zmíněnou novelou, obsahovat náležitosti, mezi něž patří předmět smlouvy, smluvní strany,

vlastník a provozovatel vodovodu, vlastník přípojky a připojené stavby nebo pozemku, počet trvale

připojených osob, stanovení podmínek dodávky, limity dodávaného množství a množství určujícího

kapacitu vodoměru nebo profil přípojky, tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální),

ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů) a další.

 

Aktualizaci smluv provádí společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. průběžně již od roku 2014.

Někteří odběratelé zaslané nové smlouvy dosud nevrátili.

Smlouvu lze aktualizovat i na obchodním oddělení společnosti Žižkova 832, Havlíčkův Brod.

Ze zákona č.275/2013 Sb. vyplývá možnost omezení dodávky vody a odvádění odpadní vody do kanalizace

našim odběratelům bez řádně uzavřené nové smlouvy.